Støtt oppropet

FOR Å VISE DIN NESTEKJÆRLIGHET...

initiativ: Margreth Olin

Hva er det inni meg som gråter det er hele tiden noe inni meg som gråter

Barn på flukt har krav på et særlig vern. Det betyr at vi må sikre alle barn en forsvarlig omsorg. Du kan støtte opp om dette ved å skrive under på følgende krav:

1. Politikken med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige asylsøkende barn, for så å tvangsreturnere dem til ofte konfliktherjede hjemland når de fyller 18 år, må opphøre. + les mer

Fram til 2009 fikk enslige asylsøkende barn som ikke hadde omsorgspersoner på kjent sted i hjemlandet, normalt opphold i Norge. I 2009 innførte den rødgrønne regjeringen en ny regel, som tilsier at barn som er minst 15,5 år gamle ved ankomst til Norge kan få en begrenset tillatelse som opphører straks de fyller 18 år. Hvis de ikke returnerer til hjemlandet frivillig, skal de tvangsreturneres.

At norske myndigheter mener at disse barna ikke har et beskyttelsesbehov, endrer ikke på at mange av dem har sterkt traumatiserende opplevelser fra hjemlandet, inkludert tap av nær familie til krigshandlinger. I perioden 2009 til oktober 2012 har til sammen 150 ungdommer fått et slikt vedtak. De fleste var fra krigsherjede land som Afghanistan og Irak eller totalitære land som Etiopia. En del har forsvunnet, mens andre tilbringer ungdomstiden i asylmottak. Mange sliter med alvorlige psykiske og fysiske lidelser som følge av påkjenningene ved frykten for retur.

2. Barnevernet må overta omsorgsansvaret for enslige asylsøkende barn mellom 15 og 18 år, for å sikre at alle barn som befinner seg på norsk jord møter et minimum av omsorg. + les mer

Barnevernet overtok i 2007 omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, mens barn over 15 år fortsatt er Utlendingsdirektoratets ansvar. Enslige asylsøkende barn er en sammensatt og uensartet gruppe. Det er derfor avgjørende at disse barna får et kvalifisert omsorgstilbud, som baserer seg på deres individuelle behov. Dette er barnevernet den fremste garantisten for i Norge, i motsetning til utlendingsmyndighetene, hvis primære formål er å sette i verk og bidra til å utvikle regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk.

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn i Norge, uavhengig av oppholdsstatus. Enslige mindreårige mellom 15 og 18 år diskrimineres når de ikke får de samme rettighetene til omsorg som andre barn. FNs barnekomité har gjentatte ganger stilt seg svært kritisk til Norges ivaretakelse av enslige mindreårige asylsøkere, og har anbefalt Norge å overføre omsorgsansvaret for denne gruppen barn til barnevernet.

Regjeringen har lenge lovet at alle barn skal være Barnevernets ansvar, også de over 15 år, men endringen lar vente på seg. Vi kan ikke godta at noen barn behandles som utlendinger først og barn deretter - alle barn må ha samme krav på omsorg fra de fagmiljøene som faktisk er best kvalifisert til å ta seg av noen av de mest sårbare barna på norsk jord.