BRUDD PÅ BARNEKONVENSJONEN

Ved å gi enslige asylsøkende barn vedtak om begrenset oppholdstillatelse for så å returnere dem til opprinnelseslandet når de fyller 18 år bryter Norge med flere av artiklene i Barnekonvensjonen.

Jeg husker ingenting fra Afghanistan jeg husker bare ansiktet til min mamma og min lillesøster

ARTIKKEL 1, ALDER 18 ÅR: Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten.

ARTIKKEL 2, INGEN DISKRIMINERING: Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres.

ARTIKKEL 3, TIL BARNETS BESTE: Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller beskyttelsen av barn, har den standard som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.

ARTIKKEL 6, RETT TIL LIV: Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn opplever og får utvikle seg.

ARTIKKEL 12, Å SI SIN MENING OG BLI HØRT: Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

ARTIKKEL 20, BARN UTEN OMSORG FRA FAMILIEN: Barn som er uten familiemiljø, har særlig rett på beskyttelse og omsorg, for eksempel ved plassering i fosterhjem, eller om nødvendig, ved egnet institusjon eller ved adopsjon.

ARTIKKEL 22, FLYKTNINGBARN: Barn som søker flyktningestatus eller som anses som flyktninger, skal få behørig beskyttelse og humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre.

Les hele barnekonvensjonen

De Andre